SELECT Спецификация.НомНак,

Предыдущая123456789101112131415Следующая

Sum(Спецификация.Кол*Спецификация.Цена) AS СумНак

FROM ОснСведНак INNER JOIN Спецификация

ON ОснСведНак.НомНак = Спецификация.НомНак

WHERE ОснСведНак.Операция=“+”

GROUP BY Спецификация.НомНак;

або

SELECT Спецификация.НомНак, Sum(Кол*Цена) AS СумНак

FROM ОснСведНак INNER JOIN Спецификация

ON ОснСведНак.НомНак = Спецификация.НомНак

WHERE ОснСведНак.Операция=“+”

GROUP BY Спецификация.НомНак;

5.2. Результат запиту приведений на рис. 20.

Рис. 20. Результат запиту 1

Пояснення: Поля запиту формуються тільки з полів таблиці Специфікація, але для вибору записів перевіряється значення поля ОснСведНак.Операция. Тож у запиті повинно використовувати обидві таблиці, які пов’язані між собою через поле НомНак.

Інструкцію SELECT для виконання поставленного завдання можна переписати в іншому вигляді.

SELECT Спецификация.НомНак, Sum(Кол*Цена) AS СумНак

FROM ОснСведНак INNER JOIN Спецификация

ON ОснСведНак.НомНак = Спецификация.НомНак

GROUP BY Спецификация.НомНак, ОснСведНак.Операция

HAVING ОснСведНак.Операция=“+”;

Якщо в першій інструкції вибираються записи, які відповідають тільки приходним накладним (умова на записи WHERE ОснСведНак.Операция=“+”), то в другому запиті перевірки записів нема, але записи групуються за двома груповими ознаками (GROUP BY Спецификация.НомНак, ОснСведНак.Операция), після чого встановлюється умова на групу (HAVING ОснСведНак.Операция=“+”). Тобто розрахунок проводиться для всіх встановлених груп, але вибираються тільки ті групи, які відповідають вказаній умові на групу.

5.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_14_1.

6. Запит 2: Самостійно створіть інструкціюSELECTдлярозрахунку сум реалізації товару по покупцях у вигляді: табл. 2.22.

Таблиця 2.22

Структура таблиці результатів запиту 2

Покупець Сума закупки

Результат запиту повинен бути таким (рис. 21).

Рис. 21. Результат запиту 2

6.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_9_2.

7. Запит 3: Створити інструкцію SELECT для розрахунку сум реалізації товару по покупцях у вигляді табл. 2.23:

Таблиця 2.23

Структура таблиці результатів запиту 3

Товар Кількість приходу

Результати упорядкувати по назві товару.

7.1. Результат запиту повинен бути таким (рис.22):

Рис. 22. Результат запиту 3

7.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_9_3.

8. Результати виконання практичного завдання представте викладачеві для оцінки Вашої роботи.

9. Виконайте завершення роботи.

11. Оформіть дану роботу.Бібліографічний список до практичного заняття

[ 3 ], [ 7 ], [ 20 ], [ 24 ], [ 25 ].


Завдання №10

Тема 14. Програмування на мові SQL

Мета завдання: Закріпити теоретичні знання студентів і набути практичні навички програмування на мові SQL відповідно до плану завдання.

План завдання

1. Ознайомлення з теоретичними основами інструкції SELECT.

2. Використання операції об’єднання запитів UNION в операції SELECT.

3. Створення послідовності запитів для рішення задачі.

Обладнання: персональний комп’ютер.

Методичні рекомендації до практичного завдання

Для виконання практичних завдань слід уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями до самостійної роботи з теми. При необхідності слід використовувати додаткову літературу з бібліографічного списку до теми та довідкову систему Access.

Практичні завдання

1. Увімкніть ПК.

2. Виконайте запуск Access.

3. Виконайте активізацію файлу Бази Даних “Накладна”, якийзнаходиться за адресою:C:\ Мои документы \ Папка з шифром Вашої групи\Накладна \ (місце знаходження файлу БД уточніть у викладача).

4. Ознайомтесь зтеоретичними основами інструкції SELECT.

I. Об’єднання запитів

Для об’єднання двох або більш запитів використовується речення UNION.

При об’єднанні двох запитів інструкція SELECT має наступну структуру:

SELECT … FROM… … – перший запит

UNION

SELECT … FROM … ... – другий запит

При створенні об’єднання слід дотримуватися наступних правил та рекомендацій:

ü Всі запити повинні мати однакову кількість полів

ü Послідовності полів, що об’єднуються, у всіх запитах мають співпадати.

ü Псевдоніми (якщо треба) рекомендується використовувати тільки в першій інструкції SELECT, оскільки у подальших інструкціях вони ігноруються, так як назви полів формуються на основі першої інструкції SELECT.

ü За замовчуванням при використанні операції UNION не вертаються записи, які повторюються, але включення в інструкцію предикату ALL (після речення UNION) забезпечує повернення всіх записів. Це також скорочує час виконання запиту.

ü Для групування повернених даних можна використовувати речення GROUP BY або (та) HAVING для будь-якого аргументу запиту.

ü Щоби повернути дані в упорядкованому вигляді, використовують речення ORDER BY, яке записується в кінці останнього запиту.

II. Використання запитів при рішенні економічних задач

На практиці одного запиту для практичного рішення задачі баз даних замало. Тому використовується послідовність запитів, які вибирають необхідні дані не тільки з таблиць, але і з попередньо створених запитів.

5. Запит 1: Самостійно створити послідовність інструкцій SELECT для розрахунку товарних залишків на початок звітної (заданої) дати.

Результати розмістити у вигляді табл. 2.24.

Таблиця 2.24

Структура таблиці результатів запиту 3

Товар Кількість залишку

5.1. Порядок виконання завдання:

5.1.1. Розрахувати кількість товарів, закуплених до звітної дати.

5.1.2. Розрахувати кількість товарів, реалізованих до звітної дати.

5.1.3. Об’єднати результати. При об'єднанні кількість реалізованих товарів вибирати з від'ємним знаком.

5.1.4. Знайти залишки товарів.

Примітка: Перші три пункти рекомендованого алгоритму можна реалізувати за допомогою трьох послідовних запитів, або за допомогою одного запиту. Бажано привести обидва варіанта.

6.2. Збережіть створені запити з назвою Запит_10_1, Запит_10_2.

7. Результати виконання практичного завдання представте викладачеві для оцінки Вашої роботи.

8. Виконайте завершення роботи.

9. Оформіть дану роботу.

Бібліографічний список до практичного завдання

[ 3 ], [ 7 ], [ 20 ], [ 24 ], [ 25 ].


3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Модуль ІІ.

Змістовий модуль №4. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних


5560604820435324.html
5560690850483036.html
    PR.RU™